Algemene voorwaarden Pynter

  Artikel 1. Definities

 1. Programmatuur: alle in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever en gebruikers beschikbaar gestelde programmatuur waarvan de opdrachtgever en de gebruiker het niet-exclusieve gebruiksrecht verkrijgen. Hieronder is begrepen het online e-learningplatform "Pynter", alsmede de daaraan, na totstandkoming van de overeenkomst, toegevoegde functionaliteiten.
 2. Okergroep: De Okergroep BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 02067156.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Okergroep een overeenkomst heeft gesloten.
 4. Cursist(en): de natuurlijke perso(o)n(en) voor wie de opdrachtgever de programmatuur in het kader van e-learning beschikbaar stelt.
 5. Gebruiker(s): de natuurlijke perso(o)n(en) die in het kader van de overeenkomst gerechtigd is/zijn gebruik te maken van de programmatuur, waaronder begrepen de opdrachtgever en cursisten tezamen.
 6. Overeenkomst: elke tussen Okergroep en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Okergroep zich verbindt tot het aan de opdrachtgever en gebruikers beschikbaar stellen van de programmatuur en/of het verlenen van diensten.
 7. Diensten/ werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Okergroep te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief begrepen het met betrekking tot de programmatuur verstrekken van instructies, het bieden van ondersteuning en het ontwerpen van content, huisstijlen en logo's.
 8. Webruimte: het online portaal door middel waarvan de programmatuur ter beschikking van de gebruikers wordt gesteld.


Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in een tussen partijen schriftelijk opgemaakte overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in die overeenkomst.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Okergroep niet.
 2. Aan een aanbod van Okergroep dat een kennelijke fout of vergissing bevat kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Okergroep niet tot nakoming van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de daartoe tussen de opdrachtgever en Okergroep schriftelijk opgemaakte overeenkomst door de opdrachtgever is ondertekend en in het bezit van Okergroep is gesteld.
 6. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Okergroep daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Okergroep anders aangeeft.
 7. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon sluit, verklaart hij - door het sluiten van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 4. Algemene bepalingen

 1. Vanaf het moment dat één of meer cursisten voor gebruikmaking van de programmatuur worden geregistreerd, verkrijgt de opdrachtgever een licentie. De duur van de licentie bedraagt één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het gebruiksrecht van de programmatuur eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen licentieduur is verstreken.
 2. Een tussen de opdrachtgever en Okergroep gesloten overeenkomst met betrekking tot werkzaamheden eindigt op het moment dat deze werkzaamheden door Okergroep zijn (op)geleverd. Overeenkomsten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer tussentijds worden beëindigd. Indien de opdrachtgever de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. Okergroep verstrekt de opdrachtgever een administratoraccount voor toegang tot de webruimte. De opdrachtgever is gehouden zijn gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot dit account geheim te houden. Alle handelingen die op de administratoraccount worden verricht, worden de opdrachtgever toegerekend.
 4. Indien de Okergroep in het kader van de uitvoering van werkzaamheden gegevens van de opdrachtgever benodigd is, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat deze gegevens tijdig ter beschikking van Okergroep worden gesteld.
 5. Indien de overeenkomst een uitvoerings- of opleveringstermijn vermeldt, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet fatale termijn. Het verzuim van Okergroep treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Okergroep schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Okergroep alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.


Artikel 5. Meerwerk bij werkzaamheden

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de opdrachtgever en Okergroep tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Okergroep zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Okergroep zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Okergroep gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Okergroep op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Okergroep de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Okergroep zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Okergroep een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.


Artikel 6. Misbruik

 1. Het is de gebruiker verboden enige beveiliging in de programmatuur te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.
 2. Het is de gebruiker verboden apparatuur of software te gebruiken die de normale werking van de programmatuur kunnen verstoren of zwaar kunnen belasten, zoals het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 3. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Okergroep te versturen.
 4. De gebruiker staat ervoor in dat alle informatie die hij toevoegt aan de webruimte geen inbreuk maakt op rechten van derden of op enig wettelijk voorschrift.
 5. Okergroep is te allen tijde bevoegd alle handelingen te verrichten die behulpzaam kunnen zijn bij het opsporen of verhinderen van verondersteld misbruik.
 6. Indien Okergroep als gevolg van misbruik door de gebruiker schade lijdt, komt deze schade voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is gehouden adequaat op te treden tegen hem ter kennis gekomen misbruik van de programmatuur door cursisten, door hen bij misbruik bijvoorbeeld uit te sluiten van toegang tot de programmatuur. De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor door Okergroep schade als gevolg van misbruik van de programmatuur door cursisten.


Artikel 7. Onderhoud van de programmatuur

 1. Okergroep is te allen tijde bevoegd de programmatuur tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de dienstverlening, de programmatuur of servers van Okergroep, dan wel derden.
 2. De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van toegankelijkheidsbeperkingen van de programmatuur.
 3. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop de gebruikers daarvan de minste hinder zullen ondervinden. Okergroep kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.


Artikel 8. Overmacht

 1. De opdrachtgever en Okergroep zijn niet gehouden hun verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen. Hiervan is in geval van Okergroep bijvoorbeeld sprake indien toeleveranciers of andere derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen jegens Okergroep.
 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de opdrachtgever als Okergroep gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op vergoeding van schade die optreedt als gevolg van overmacht.


Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever is Okergroep gerechtigd de programmatuur direct af te sluiten, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever afsluiting van de programmatuur niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Okergroep, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Okergroep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 3. Indien op de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Okergroep gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Voorts is Okergroep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraa k op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Okergroep op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Okergroep de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.


Artikel 10. Prijzen en betalingen

 1. Alle door Okergroep vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Het aanbod vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder de kosten voor het gebruik van de programmatuur en het (uur)tarief voor diensten.
 3. Onverminderd de overige bij overeenkomst vastgestelde prijzen, is de opdrachtgever voor het gebruik van de programmatuur door cursisten een staffelprijs verschuldigd. De door de opdrachtgever verschuldigde prijs is afhankelijk van het aantal geregistreerde cursisten. Het aantal geregistreerde cursisten op een tussen de opdrachtgever en Okergroep nader vast te stellen datum is bepalend voor de door de opdrachtgever verschuldigde prijs.
 4. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden is de opdrachtgever gehouden 50% van de daarvoor overeengekomen prijs bij opdrachtverstrekking te voldoen. Okergroep zal 25% van die prijs tussentijds en het restant na oplevering factureren.
 5. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Okergroep voorgeschreven wijze.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. Deze rente wordt berekend tot en met de dag dat het openstaande bedrag, inclusief rente volledig is voldaan.
 7. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever kan zelfstandig content (doen) toevoegen aan programmatuur. Okergroep is niet in staat om zich over de inhoud van deze content te vergewissen. De opdrachtgever is dan ook volledig verantwoordelijk voor de inhoud en rechtmatigheid van de door hem aan de programmatuur toegevoegde content en vrijwaart Okergroep van alle aanspraken van derden ter zake, waaronder begrepen aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de middels de programmatuur door of namens de opdrachtgever toegevoegde content inbreuk maakt op het auteursrecht of overige rechten van intellectuele eigendom van deze derden.
 2. Okergroep staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van functionaliteiten binnen de programmatuur welke uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk vermelde functionaliteiten kan niet als een tekortkoming van Okergroep worden aangemerkt en geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dan wel schadevergoeding.
 3. Okergroep streeft er naar om de programmatuur te laten functioneren op alle internetbrowsers, echter is het mogelijk dat het platform niet op alle internetbrowsers even deugdelijk werkt. Elke aansprakelijkheid van Okergroep ter zake is uitgesloten.
 4. Indien Okergroep aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot door de opdrachtgever direct geleden schade. Okergroep is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede is begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Okergroep aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Okergroep toegerekend kunnen worden;

  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 5. De eventuele aansprakelijkheid van Okergroep is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Okergroep betrekking heeft.
 6. Alle vorderingen en verweren jegens Okergroep verjaren na verloop van één jaar.
 7. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Okergroep, vrijwaart de opdrachtgever Okergroep van alle aanspraken van cursisten en overige derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de door Okergroep ter beschikking gestelde programmatuur.


Artikel 12. Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. Okergroep behoudt te allen tijde het industriële en intellectuele eigendom van alle door hem vervaardigde en beschikbaar gestelde programmatuur.
 2. Okergroep zal nimmer het eigendom claimen over de data welke door gebruikers in de programmatuur is ingevoerd. Na beëindiging van de overeenkomst is Okergroep gerechtigd door gebruiker ingevoerde data te verwijderen. Alvorens daartoe over te gaan zal Okergroep de opdrachtgever in de gelegenheid stellen zich deze data toe te eigenen voor zover de opdrachtgever deze data redelijkerwijs niet via andere bronnen ter beschikking staan.
 3. Het is Okergroep toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de programmatuur. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van de programmatuur te voorkomen.
 4. Nimmer zal vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever of gebruikers ter kennis van derden worden gesteld. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarvan redelijkerwijs uitgegaan kon worden dat deze vertrouwelijk van aard is.
 5. Vertrouwelijke informatie mag enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geopenbaard worden, behoudens het geval een partij krachtens een gerechtelijke uitspraak of een wettelijk voorschrift gehouden is tot openbaarmaking van bepaalde vertrouwelijke informatie.


Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Okergroep en de opdrachtgever, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter te Groningen aangewezen om van geschillen kennis te nemen.


Pynter
p/a Okergroep bv
Verlengde Hereweg 15
9721 AB Groningen
team@pynter.nl

Heeft u algemene vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op: team@pynter.nl of via ons postadres.